Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje:

  • Dyrektor szkoły - mgr Jolanta Chmara,
  • Wicedyrektor szkoły - mgr Renata Kurdybacha,

    Kompetencje dyrektora i wicedyrektora określa Karta Nauczyciela,
  • Rada Pedagogiczna - nauczyciele, pedagodzy, specjaliści szkoły,
  • Administracja Szkoły - pracownicy niebędący nauczycielami,
  • Rada Rodziców - wybrani rodzice,
  • Parlament Uczniowski - wybrani uczniowie.

    Kompetencje Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i parlamentu Uczniowskiego zawarte są w Statucie szkoły oraz Regulaminie Rady Pedagogicznej, Regulaminie Rady Rodziców i Regulaminie Parlamentu Uczniowskiego.