Przedmiot działania i kompetencje:

  • Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu to placówka która prowadzi działalność dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą.
  • Zatwierdzony jest Statut Szkoły i Plan Pracy Szkoły.
  • Zatwierdzone są regulaminy wewnętrzne.
  • Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego dla I i II etapu edukacyjnego.
  • Wdrażanie i opiniowanie szkolnych zestawów programów nauczania i podręczników.
  • Zatwierdzanie ocen uczniów.
  • Podejmowanie, zatwierdzanie i realizacja Uchwał Rady Pedagogicznej.
  • Ustalanie koncepcji funkcjonowania szkoły.